• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....

වාසනා උත්සව ශාලාව

20 වන සංවස්තරය සමරන 2015 දී ලබා තිබෙන තවත් සාර්ථකතත්වයක් ලෙස මෙම නව උත්සව ශාලාව හැදින්විය හැක.මෙම උත්සව ශාලාව ඕනෑම උත්සව ා අවස්ථාවක් විවාහ උත්සව, විවාහ මංගල උත්සව,පුද්ගලික ප්‍රියසම්භාෂණ, ආයතනික සුහද හමු සහ ඕනෑම ප්‍රියසම්භාෂණ අවස්ථාවන් සදහා සුදුසුය.්, සදහා උචිතම ස්ථානය වේ.


වාසනා සේවා ස්ථාන

විශ්වාසනීය සහ ගුණාත්මක පළපුරුදු සේවාවක් මගින් පාරිභෝගිකයාට විශිෂ්ඨ සේවාවක් ලබාදීම අරමුණුකරගත් අප වාහන සේවා පහසුකම් සැපයීමේ ස්ථානය ප්‍රදේශයේ පළමුතැන රැදී සිටී. නව තාක්ෂණික මෙවලම් සහ පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය ඔබගෙ ගමනාන්තය තෙක් විශ්වාසවන්ත ගමනකට වගකීමක් ලබදෙයි.නව තාක්ෂණික මෙවලම් සහ පළපුරුදු කාර්ය මණ්ඩලය ඔබගෙ ගමනාන්තය තෙක් විශ්වාසවාසය රැක දෙයි. අප ආයතනය මගින් ඔබට වාහන අලුත්වැඩියා කිරීම වාහන නඩත්තු කිරීම් ආදි සියලුම පහසුකම් ලබාගත හැක.