• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....

Our product Range

කේක් වර්ග

වාසනා බේකර්ස් වෙතින් ලස්සනට නිමැවුනු උපන්දින සහ විවාහ මංගල කේක

පාන් වර්ග

රසවත් නැවුම්ව පුලුස්සන ලද පාන් හා බනිස්.

ස්විට්ස්

සියලු වර්ගවල සුමිහිරි ස්විට්ස්

බයිට්ස් වර්ග

දවස පුරා ඔබව නැවුම්ව තබන වාසනා බයිට්ස්.