• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....

කේක් වර්ග

වාසනා බේකර්ස් වෙතින් ලස්සනට නිර්මාණශීලීව නිමවුනු උපන්දින විවාහ මංගල කේක් ඔබ බලාපොරොත්තුවන ඕනෑම තේමාවක් යටතේ නිමවා ලබාදීමට ඔබගේ සිහිනය යථාර්ථයක් බවට පත් කරලීමට අප සූදානම්.

ශ්‍රී ලංකා පොල් කේක්

W-CA-34

ශ්‍රී ලංකා පොල් කේක්

W-CA-34

ශ්‍රී ලංකා පොල් කේක්

W-CA-34

ශ්‍රී ලංකා පොල් කේක්

W-CA-34

ශ්‍රී ලංකා පොල් කේක්

බටර් කේක්

W-CA-31

බටර් කේක්

W-CA-31

බටර් කේක්

W-CA-31

බටර් කේක්

W-CA-31

බටර් කේක්

චොක්ලට් කේක්

W-CA-11

චොක්ලට් කේක්

W-CA-32

චොක්ලට් කේක්

W-CA-52

චොක්ලට් කේක්

W-CA-53

චොක්ලට් කේක්

පළතුරු කේක්

W-CA-31

පළතුරු කේක්

W-CA-31

පළතුරු කේක්

W-CA-31

පළතුරු කේක්

W-CA-31

පළතුරු කේක්

රිබන් කේක්

W-CA-31

රිබන් කේක්

W-CA-31

රිබන් කේක්

W-CA-31

රිබන් කේක්

W-CA-31

රිබන් කේක්

උපන්දින කේක්

අපේ ඉස්තරම් කේක් ,උපන් දින සමරන්න

W-CA-2

උපන්දින කේක්

W-CA-3

උපන්දින කේක්

W-CA-5

උපන්දින කේක්

W-CA-6

උපන්දින කේක්

W-CA-9

උපන්දින කේක්

W-CA-10

උපන්දින කේක්

W-CA-16

උපන්දින කේක්

W-CA-17

උපන්දින කේක්

W-CA-23

උපන්දින කේක්

W-CA-26

උපන්දින කේක්

W-CA-54

උපන්දින කේක්

W-CA-56

උපන්දින කේක්

W-CA-58

උපන්දින කේක්

W-CA-60

උපන්දින කේක්

W-CA-61

උපන්දින කේක්

W-CA-62

උපන්දින කේක්

W-CA-63

උපන්දින කේක්

W-CA-64

උපන්දින කේක්

W-CA-65

උපන්දින කේක්

W-CA-66

උපන්දින කේක්

W-CA-67

උපන්දින කේක්

W-CA-68

උපන්දින කේක්

W-CA-69

උපන්දින කේක්

W-CA-76

උපන්දින කේක්

W-CA-77

උපන්දින කේක්

W-CA-1001

උපන්දින කේක්

මංගල කේක්

අපේ ඉස්තරම් කේක් ,උපන් දින සමරන්න

W-CA-21

මංගල කේක්

W-CA-22

මංගල කේක්

W-CA-51

මංගල කේක්

W-CA-71

මංගල කේක්

W-CA-72

මංගල කේක්

W-CA-73

මංගල කේක්

W-CA-75

මංගල කේක්

W-CA-78

මංගල කේක්

W-CA-79

මංගල කේක්

සැමරුම් කේක්

අපේ ඉස්තරම් කේක් ,උපන් දින සමරන්න

W-CA-14

සැමරුම් කේක්

W-CA-15

සැමරුම් කේක්

W-CA-18

සැමරුම් කේක්

W-CA-19

සැමරුම් කේක්

W-CA-20

සැමරුම් කේක්

W-CA-24

සැමරුම් කේක්

W-CA-25

සැමරුම් කේක්

W-CA-27

සැමරුම් කේක්

W-CA-28

සැමරුම් කේක්

W-CA-50

සැමරුම් කේක්

W-CA-55

සැමරුම් කේක්

W-CA-57

සැමරුම් කේක්

W-CA-59

සැමරුම් කේක්

W-CA-70

සැමරුම් කේක්

W-CA-74

සැමරුම් කේක්