• ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්. ....

  -->
 • ආදරණීය මතකයන් සදහා ඔබ වෙනුවෙන්ම සකසන ලද ප්‍රණීත කේක් වර්ග සදහා ...

  -->
 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • අතේ ඇති මුදලට අනර්ග බෙකරි නිශ්පාදන හොරණ වාසනා බේකර්ස් වෙතින්.

 • දවසම නැවුම්ව තබන උදෑසන ආහාර වේලට හොරණ වාසනා බේකර්ස් නිශ්පාදන එක් කරගන්න....

Sweets

සියලු වර්ගවල සුමිහිරි ස්විට්ස්

W-SW-36

ස්පන්චි

W-SW-37

ගල් බනිස් (රොක් කේක්)

W-SW-38

ඥානකතා ( මැකරෝනි )

W-SW-42

කළු දොදොල්

W-SW-43

මස්කට්

W-SW-44

පැණි වළලු

W-CA-13

කප් කේක්

W-CA-15

ඇපල් කේක්

W-CA-11

චොකලට් රෝල්

W-CA-101

ස්ට්‍රෝබෙරි ස්පොන්ච් රෝල්